නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iõlsß mqäxwjYH øjH


iõ fldmam 1$2

lsß ,Sg¾ 2 1$2

iSks fldmam 1$2

fc,áka .%Eï 25

idod.kakd wdldrh

iõ fidaod f.k fnß fkdjk fia ;ïnd .kak' thg ;uka leu;s mdglska l,ßka iaj,amhla o leu;s rihla o tla lr .; yelsh' bkamiq fyd¢ka l,jï lr <sfmka nd j;=r ál fmrd .kak' bkamiq mdg iu. tla jq iõ fjku ;ïnd .kak'Ndckhla f.k fyd¢ka ng¾ .d mfilska ;nkak' lsß w`vq fldmam 2 1$2 oud <sfma uo riafkka ;ïnd thg fc,áka iu`. iSks tla lrkak' ñY%Kh W;=rdf.k tk úg mfilska ;nd .;a iõ f.k lsß iu. tla lrkak' bkamiq ñks;a;= 2 la muK l,jï <sfmka bj;g f.k iqÿiq Ndckhlg oud YS;lrKfha ;nkak'

m%Odk iQmfõ§

ióka ä' is,ajd

ls;=,alkao ujqkagka ßfidaÜmdÿlal" ófm

² Oïñl fyajdjiï