ඉවුම් පිහුම්

fldia *%hsÙ rhsia


wjYH øjH

 • fnß fkdjk fia ÆKq oud msi.;a n;a fldamam 02
 • fmdähg lmd.;a fldia fldamam 01
 • ;lald,s fidaia
 • Thsiag¾ fidaia
 • fidahd fidaia
 • ;rul lE,s lemQ f,dl= Ækq f.ähla
 • ;,d.;a bÕ=re iqÿÆkq
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • lmd.;a Ækq fld< wjYH ;rug
 • ;, f;,a iaj,amhla
 • fmd,a f;,a
 • iSks f;a ye¢ 01


idok C%uh

lmd.;a fldiaj,g fidahd fidaia" Thsiag¾ fidaia yd ;,f;,a oud fyd¢ka w;.d meh 1$2  la muK iSika ùug YS;lrKfha ;nkak' oeka nÿkla <sm ;nd thg f;,a tl;=lr r;ajk úg bÕ=re iqÿÆkq tla lrkak' thg lmd.;a fldia tl;= lr fldia ál f;f,ka ;eïfnk ;=re u| .skaof¾ úáka úg l,jï lrñka msi.kak' fldia ál f;f,ka ;eïnqKq miqj ñßia l=vq" Ækq ;lald,s fidaia tlalrkak' fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miqj n;a ál tl;= lr ta u;g ;j ;, f;,a álla oukak' iSks f;a yekaola oud fyd¢ka l,jï lr wjidkfha Ækq fld< ál tla lr l,jï lr ri wkqj ÆKq oud <sfmka ìug .kak'

;udrd m;srK