නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.%Ska meiagd.%Ska fidia tl i`oyd wjYH øjH

ng¾ fïi ye¢ 2

kejqï t<lsß fldamam 1 1$2

mdka msá fïi ye¢ 2

;ïndf.k íf,kaâ lr.;a ksú;s .%Eï 100

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

mEka tlla <sm ;nd thg ng¾ tl;=lr ng¾ Èh jQ miq mdka msá oud úkdähla muK msi.kak' miqj t<lsß" ¨Kq" .ïñßia yd íf,kaâ lr.;a ksú;s oud fidaia tl idod.kak'

.%Ska meiagd i`oyd wjYH øjH

;ïnd.;a meiagd fldamam 2

fpdma lr.;a iqÿ Ækq ìla 2

lmd.;a Ækq f.ä 1

fldgq yevhg lmd.;a lerÜ f.ä 1

isyskaj lmd.;a f.dajd f.ä 1$2

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

mEka tlla <sm ;nd thg f;,a tl;=lr Ækq" iqÿ Ækq oud f;ïmrdÿ lr.kak' miqj t<j¿ ish,a, yd ;ïnd.;a meiagd oud fyd¢ka ñY%lr ¨Kq tl;=lr by; idod.;a fidaia tlg oud l,jï lr.kak'