නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka ,i[a[dmdka ,i[a[d i`oyd wjYH øjH

mdka fm;s 8

idudkH mßÈ idod.;a kQâ,aia .%Eï 250

uia ñY%Kh i`oyd wjYH øjH

l=l=,a uia .%Eï 100

fpdma lr.;a Ækq f.ä 1

isyskaj lmd.;a lerÜ .%Eï 50

isyskaj lmd.;a fndaxÑ .%Eï 50

;lald,s fidaia iaj,amhla

jhsÜ fidaia tl i`oyd wjYH øjH

mdka msá .%Eï 25

ng¾ .%Eï 25

kejqï t<lsß ñ,s,Sg¾ 500

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

jhsÜ fidaia idod.kakd wdldrh

mEka tlla wvq .skaof¾ <sm ;nd thg ng¾ oud Èhfjkak yßkak' miqj mdka msá oud ñY% lr t<lsß" ¨Kq yd .ïñßia tl;=lr Wl= ñY%Khla idod.kak'

uia ñY%Kh idod.kakd wdldrh

<sm ;enQ mEka tllg f;,a iaj,amhla tl;=lr Ækq yd l=l=,a uia oud úkdähla muK msi.kak' miqj lerÜ yd fndaxÑ tl;=lr uo fõ,djlg miqj ¨Kq yd .ïñßia tl;=lr.kak'

,i[a[d idod.kakd wdldrh

mdka fm;s jdá lmd frda,ska mska tllska ;=kS lr.kak' iqÿiq ;eáhl ng¾ ;jrd jhsÜ fidia iaj,amhla oudf.k mdka fm;s w;=rd.kak' miqj uia ñY%Kh yd idod.;a kQâ,aia j,ska iaj,amh ne.ska oud kej; jhsÜ fidaia Wäka tl;= lr kej;;a mdka" kQâ,aia" uia ñY%Kh oud.kak' wjidkhg Wäka mdka fm;s w;=rd thg jhsÜ fidaia yd ;lald,s fidia oudf.k fi,aishia wxYl 200 l m%s ySÜ lr.;a wjka tll úkdä 30 la fíla lr.kak'