නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Bread OmletwjYH øjH

mdka fm;s lsysmhla

ì;a;r 3

isyskaj lmd.;a Ækq f.ä 1

isyskaj lmd.;a ñßia lr,a 1

isyskaj lmd.;a ;lald,s f.ä 1

fpdma lr.;a fld;a;u,a,s fld< iaj,amhla

lE<s ñßia iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

ì;a;rh lvd Ndckhlg oud mdka yer wfkl=;a ish¨u øjH oud fyd¢ka .id.kak' <sm ;enQ mEka tlg f;,a iaj,amhla tl;=lr mdka fm;s folla oud fome;a; mq¿iaid .kak' mdka fm;s fol bj;alr kej; mEka tlg f;,a tl;=lr r;a jQ miq .id.;a ì;a;r oud úkdä 2 -3 lg miq fgdaia lr.;a mdka fm;s fol Wäka oudf.k fome;a; oud msi.kak'

iQmfõ§ imqu,a úfÊisxy

² w¾Ñ; b÷jr