නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wdukaâ *ÆvdwjYH øjH

kejqï lsß fldamam 4

li lid weg fïi ye¢ 4

jeks,d whsial%Sï ial+ma 4

r;= l,ßka ìxÿ 4

frdaia isrma fïi ye¢ 6

iSks isrma iaj,amhla

l=vdjg lmd.;a fc,s$ fudaia fc,s iaj,amhla

l=vdjg lmd.;a lcq iaj,amhla

úh<s ñÈ iaj,amhla

whsia leg

idod.kakd wdldrh

m<uqj li lid weg úkdä 40 la muK j;=f¾ fmdÕjd j;=r fmrd mfilska ;nkak' iSks isrma j,g l,ßka" frdaia tikaiaa" li lid iy fc,s oud l,jï lr.kak' Wi ùÿrejlg iod.;a iSks isrma ñY%Kh yd lsß tl;=lr thgu whsia leg tl;=lr.kak' whsial%Sï ial+ma tlla o tla lr fc,s" úh<s ñÈ iy lcq oud irid.kak'