නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

frdaia *ÆvdwjYH øjH

iïmQ¾K fhdoh iys; lsß melÜ 1

iafg%dafnß fc,s melÜ 1

li lid weg fïi ye`È 3

jeks,d whsia l%Sï ye`È 5

fklafgda ñ,s ,Sg¾ 400

idod.kakd wdldrh

mehlg muK fmr fc,s ál idod YS;lrKfh ;nkak' fc,s fiÜ jQ miq l=vd fldgq j,g lmd.kak' j;=r fldamamhlg li lid weg oud jid ;shkak' *Ævd ms<s.kajk ùÿre YS;lrKfha úkdä 5 la ;nd t,shg f.k thg ms,sfj,ska fc,s ;Ügqjla" *q,a *eÜ lsß" li lid weg" fklafgda îu  wldrhg ùÿrefõ Wig tklï f,ah¾ia od.kak' Wäka whsia l%Sï ial+ma tlla oud ms<s.kajkak'