නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ng¾iafldÉ *ÆvdwjYH øjH

lsß fldamam 4 ^r;a lr isis,a lr.;a&

ÿUqre iSks 1$8

ng¾iafldÉ tikaia ye¢ 1

li lid weg fïi ye¢ 4

ng¾iafldÉ whsial%Sï ial+ma 4

ng¾iafldÉ Ñmaia iaj,amhla 

ng¾iafldÉ fidaia fldamamhla 

whsia leg

idod.kakd wdldrh

m<uqj li lid weg úkdä 40 la muK j;=f¾ fmdÕjd j;=r fmrd mfilska ;nkak' lsßj,g iSks yd tikaia Èh lr.kak' Wi ùÿrejla f.k th uola YS;lrKfha ;nd thg ng¾iafldÉ fidaia" li lid yd ng¾iafldÉ Ñmaia tl;=lr .kak' thgu whsia leg o tl;=lr kej;jrla ng¾iafldÉ fidaia tl;=lr r;alr ksjd.;a lsß ñY%Kh o tl;=lr.kak' wjidkfha ng¾iafldÉ whsial%Sï tl;=lr ng¾iafldÉ fidaia oud ng¾iafldÉ Ñmaiaj,ska irid.kak'