නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uexf.da *ÆvdwjYH øjH

fyd`Èka bÿKq wU f.ä 1

uexf.da isrma ñ,s ,Sg¾ 50

li lid fïi ye`È 2

uexf.da fc,s len,s lsysmhla

j;=r ñ,s ,Sg¾ 250

ñ,alafïâ áka Nd.hla

idod.kakd wdldrh

wU len,s fyd`Èka íf,kaâ lr Bg ñ,alafïâ tla lrkak' j;=r tlalr kej; jrla íf,kaâ lr uexf.da isrma ù¥rejlg oud thg li lid" fc,s yd ñ,alafïâ tl;= lrkak' leu;skï wjidkfha ù¥rejg whsia l%Sï oud ms<s.kajkak'


iQmfõÈkS
ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa& iud.u

² w¾Ñ; b÷jr