නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siams m*a rhsiAwjYH øjH

wõfõ fõ,d.;a b;sß jQ n;a fldamam 1

iSkS fldamam 1 1$2

wjYH muKg fmd,af;,a

iQÿre l=vq  1$8

ri wkqj ¨Kq

ido.kakd wldrh

Ndckhla <sm ;nd f;,a tl;=lr thg n;a fldamamfhka ál ál oud fyd`Èka neÿk miq f;,a fífrkak yer fjk;a Ndckhla <sm ;nd thg iSks oud wvq .skaof¾ me‚jkf;la WKqlr thg iQÿre l=vq" ¨Kq tl;= lr neo.;a n;a tl;=lr fyd`Èka l,jï lrkak' ng¾ .d.;a ;eáhlg oud ;=kSlr ;ukag leu;s yevhlg lE<s lmd .kak'