නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;a frdáwjYH øjH

b;sß jQ n;a fldmam 1

mdkamsá fldamam 1$4

lrmsxpd b;s 2

wuqñßia lr,a 2

f,dl= Ækq f.ä 1

isyskaj lmd.;a lerÜ fldamam 1$4

.d.;a fmd,a fldamam 1$4

fmd,af;,a fïi yekaola

j;=r iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq

ido.kakd wldrh

n;aj,g j;=r iaj,amhla oud yekaolska fmdälr thg isyskaj lmd .;a lerÜ" lrmsxpd" wuqñßia" f,dl=Ækq" fmd,a" Ækq oud fyd`Èka l,jï lr.kak' fuu ñY%Khg mdkamsá tl;= lr fyd`Èka ñY%lr fmd,af;,a tl;=lr fnda,hla jkfia idod.kak' th kej; l=vd fnda,aj,g lvd ;=kS lr fome;a; oud mq¿iaid .kak'