නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;a jfâwjYH øjH

b;sß jQ n;a fldmam 1

fmd,af;,a wjYH muKg

lv, msá fldamam 1$4

isyskaj lmd.;a lrmsxpd b;s 2

isyskaj lmd.;a f,dl= Ækq f.ä 1

wuqñßia lr,a 02

.ïñßia f;a ye`È 1$2

iQÿre f;a ye`È 1$8

j;=r iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq

ido.kakd wldrh

Ndckhlg n;a oud j;=r iaj,amhla tl;=lr yekaolska fmdâ lr thg lrmsxpd" wuqñßia" f,dl= Ækq" iQÿre" .ïñßia" ¨Kqq yd lv,msá tl;= lr fyd`Èka l,jï lr.kak' <sm ;enQ Ndckhlg fmd,af;,a tl;=lr f;,a r;a jQ miq by; idod.;a ñY%Kfhka ál ál f.k l=vd fnda, idodf.k f;,a tlg oud rkajka mdg jk;=re neo .kak'