ඉවුම් පිහුම්

.%Ska ie,Ù ú;a fndhs,a t.a


wjYH øjH

 • ì;a;r 02la
 • i,do fld, lma 01
 • ksú;s fld< lma 01
 • w,s.egfmar f.ählska 1$2
 • ;lald,s f.ä 03
 • ;ïnd.;a lv, fldamam 01
 • ÆKq fld, f;a yeÈ 1$2
 • f*gd Öia f;a ye¢ 01
 • fjd,akÜia lma 01
 • mdia,s fïi ye¢ 01
 • T,sõ Ths,a f;a ye¢ 01
 • foys fïi yeÈ 1$2
 • ;,d.;a iqÿÆkq ìla
 • wn C%Sï f;a ye¢ 1$4
 • ó me‚ f;a ye¢ 1$4
 • ÆKq yd .ïñßia ri wkqj


idod.kakd wdldrh

i,do fld, iy ksú;s fld< fyd¢ka fidaod msßisÿ lr fldgq yevhg ,shd.kak'thg ì;a;r ;ïnd lE,s lmd .kak'bkamiq w,s.eg fmar f.äh fyd¢ka fidaod msßisÿ lr bka Nd.hlska isyska fm;s lmd tu ñY%Khg tl;= lrkak';lald,s f.ä 03 fyd¢ka fidaod folg lmd.kak'thgu ;ïnd.;a lv, l=vd fldamamhlska tlla oud.kaksÆkq fld, l=vd fldgq j,g lmd thg tl;= lrkak'f*gd Öia" fjd,akÜia yd mdia,s tl;= lrkak' fjku T,sõ Ths,a"foys" ;,d.;a iqÿÆkq"wn C%Sï  ¾Kóme ¾K ri wkqj ÆKq yd .ïñßia lj,ï lr by; ñY%Khg tl;= lrkak'

m‍%ùK iqmfõ§
;s<sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndrÆf.dv