නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rhsia flalawjYH øjH

b;sß jQ n;a fldamam 1

yd,amsá fldamam 1 1$2

yl=re .%Eï 100

BiaÜ f;a ye`È 1

fmd,alsß ñ',S 275

lcq .%Eï 25

úh<s ñÈ .%Eï 20

tkid,a l=vq f;a ye`È 1$8

ri wkqj ¨Kq

j;=r iaj,amhla

ido.kakd wldrh

n;a" yl=re yd fmd,alsß íf,kavrhlg oud íf,kaâ lr.kak' ydckhla f.k íf,kaâ lr.;a ñY%Kh oud thg yd,amsá ál ál tl;= lr leá fkd.efik fia l,jï lr BiaÜ yekaoo oud kej; fyd`Èka l,jï lrkak' ñY%Kh ñks;a;= 45 fyda mehla muK msfmkak yer l=vd lma j,g fyda yqud,fhka ;eïîug yels Ndckhlg oud ñks;a;= 25-30 w;r ld,hla yqud,fhka ;ïnd .kak'

iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

w¾Ñ; b`ÿjr