නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lerÜ t.a ie,Ù


wjYH øjH

  • lerÜ lma 01
  • ;ïnd.;a ì;a;r 02
  • .%SkamSia lma 1$4
  • T,sõ Ths,a f;a ye¢ 01
  • foys f;a ye¢ 01
  • mdia,s fïi ye¢ 01
  • m¾fïika Ñia fïi ye¢01


idod .kakd wdldrh

lerÜ lE,s j,g lmd ÆKq álla oud úkdähla ;ïnd .kak'bka miq j;=r fmrd thg ;ïnd.;a ì;a;r fol len,slmd tl;= lr.kak'thg .%SkamSia"T,sõ Ths,a" foys"mdia,s yd m¾fïika Ñia tl;=fldg lj,ï lr ms<s.kajkak'

m‍%ùK iqmfõ§
;s<sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndrÆf.dv