ඉවුම් පිහුම්

Ñlka wekaÙ fgduefgda ie,Ù


wjYH øjH

  • ;ïnd.;a ì;a;r 02
  • ;lald,s f.ä 1$2
  • rg ¿Kq f.ä 1$2
  • r;= ljqms lma 1$2
  • T,sõ Ths,a f;a ye¢ 01
  • foys f;a ye¢ 01
  • wn C%Sï f;a ye¢ 1$4
  • ri wkqj .ïñßia yd ÆKq


idod.kakd wdldrh

;ïnd.;a ì;a;r 2 len,s j,g lmd thg ;lald,s l=vd len,s tl;= lrkak'thgu len,s lmd.;a rgÆKq yd ;ïnd.;a ljqms tl;= lrkak'tu ñY%Khg T,sõ Ths,a" foys" wn C%Sï yd ri wkqj ÆKq" .ïñßia tl;= lrkak'

m‍%ùK iqmfõ§
;s<sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndrÆf.dv