නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mmvï meáia


biair jf.a fíl¾ lEu .kak oeka lvj,aj,gu hkak ´k keyefk' ñhqisla tll=;a odf.k mdrla mdrla .dfk flá lEu wrf.k nhsisl,a tkjd' ´lg b;ska oeka lÜáh ku odf.k ;sfhkafk zpQka mdkaZ lsh,fk'


b;ska fï zpQka mdkA nhsislf,a ñhqisla tl wE; ;shd wefyoaÈ ´IÈf. mqxÑ ÿjhs mq;hs fldfyduj;a fír.kak neߨ' biair jf.a yjig ìialÜ ld, f;a fndkafk ke;=j fIda¾Ü BÜiag b,a,kj¨'nnd, fokakg lv lEu fokak fldfy;au leue;s ke;s ´Ië fïlg úi÷ula fydh fydh bkak w;fr ;uhs hQáhqí kd,sldjl ùäfhda tlla oel,d ;sfhkafk f.or ;sfhk foaj,aj,aka úkdä 5 la mmvï meáia yok yeá'


tal n,mq ´Ië ta fj,dfju mmvï meáia yo,d' tod ÿjhs mq;hs f.dvla wdidfjka taj lEj¨'oeka b;ska i;shg ojia ;=k y;rla f;a fj,djg orefjda fokakg fï lEu yo, fokj¨ zpQka mdkaZ nhsislf,a wu;l lrjkak',iaiku jefâ ;uhs" mmvï meáia yokak neß jqK ojig ´Iëf.a ieñhd m%§ma lshkj¨ whsfhda wo;a yokak ;snqKfk lsh,d' ta ;rug thdg fï lEu ry jeá,d' yo, ri n,kak ´Ië wmsg l%fï lsh,d ÿkakd'


wjYH øjH

  • ì;a;r folla
  • mmvï melÜ 1 la
  • Ækq
  • ;lald,s
  • ¨Kq
  • fmd,af;,a


idok l%uh

mmvï j;=r n÷klg oud fmfÕkakg yer Ækq ;lald,s lmd f;,g oud ì;a;r ¨Kq oud ye¢ .d Tï,Ü tlla f,i idod .kak'fmfÕkakg oeuQ mmvï ueog idod .;a ñY%Kh oud mmvu kjd .eUqre f;f,a neo .kak' ier wjYH kï wuq ñßia ì;a;r ñY%Kh tl;= lr .kak'Oïñl fyajdjiï