ඉවුම් පිහුම්

fmdgefgda yd ñÜ u*skaiawjYH øjH (

 • ;ïnd fmdä lr.;a w, lma 2
 • fpdma lr.;a Ækq lma 1$4
 • isyskaj lmd .;a mdia,s fld,
 • ¨Kq
 • .ïñßia
 • ì;a;r 2
 • lsß lma 1$4
 • ;ïnd wUrd.;a leu;s uia j¾.hla lma 1
 • .d .;a fudi/,a,d Öia
 • idod .kakd wdldrh (

  Öia yer wksla ish,a, fyd¢ka ñY% lr.kak' u*ska fg% tll fyd¢ka ng¾ ;jrd idod.;a ñY%Kh mqrjd fudi/,a,d Öia Wäka bi.kak' fi,aishia 180 g fmr r;a lr.;a W÷kl oud úkdä 20-30la fíla lr.kak

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡