නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

meiagd ie,â


wjYH øjH

  • meiagd .%Eï 250
  • uiag¾â fidaia iaj,amhla
  • ufhdafkaia iaj,amhla
  • fldgqjg lmd ;ïnd.;a lerÜ .%Eï 100
  • ;ïnd.;a .%SkamSia iaj,amhla
  • iSks yd ¨Kq álla
  • .ïñßia l=vq iaj,amhla
  • iaùÜ fldaka iaj,amhla
  • f,uka wjYH muKg

 

idok wdldrh

meiagd ál ;ïn .kak' bka miafia fnda,a tlla wrf.k talg ufhdafkaia ál od,d uiag¾â fidaia tl od.kak' talgu iSks" ¨Kq yd .ïñßial=vq tl;= lrkak'ta ál fyd|g l,jï lr,d fmaiaÜ tlla yodf.k talg ;ïn,d .;a;= lerÜ ál" .%SkamSia yd iaùÜ fldaka tl;= lrkak'oeka f,uka álla od,d fyd|g l,jï lr,d lEug .kak'

 

moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡uOqNdIsŒ fndr¨f.dv