ඉවුම් පිහුම්

w, fndkavdwjYH øjH (

 • ;ïnd fmdälr .;a w, .%Eï 250
 • wuqq ñßia lr,a 2 ySkshg lmd f.k
 • .%Ska msia .%Eï 50
 • l=vdjg lmd .kakd ,o ¨Kq f.ä 1 la
 • ly l=vq fïi ye¢ 1
 • fld;u,a,s l=vq fïi ye¢ 1$2
 • wn weg fïi ye¢ 1$2
 • iqÿre ye¢ 1$2
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 1$2
 • f;,a iaj,amhla
 • ¨Kq $.ïñßia
 • msá ojgkh ioyd
 • lv, msá .%Eï 150
 • mdka msá .%Eï 50
 • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1$2
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau f;,a iaj,amhla r;afldg thg wn weg" iqÿre iyd ¨Kq .%Ska msia tla lr f;ïmrÿ lr.kak' thg wjqñßia" ;=kmy "ñßia l=vq " tla lr lj,ï lrkak'bkamiq ;ïnd f.kd fmdä lr.;a w, tla lr ñY% lrkak' fï w;r;=r msá ojgkh idod .kak 'Ndckhla f.k thg lv, msá "mdka msá" fílska mjqv¾ iyd ly iaj,amhla tla lrkak' j;=r ál ál tla lrñka ngrhla iod .kak'bka miq w, ñY%Kfhka fldgila f.k fnda, idod .kak' th uq,skau mdka msá iaj,amhl ojgd bkamiq negrhg oukak' fï w;r .eUqre f;f,a nÈkak'fïihg hjkak''

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡