ඉවුම් පිහුම්

uEYaâ fmdgefgda lmaiawjYH øjH (

 • ;ïnd fmdä lr.;a w, lma 2
 • .id.;a ì;a;r 3
 • .d.;a fpvd¾ Öia fyda fudi/,a, Öia lma 1
 • neo lmd.;a fílka lE,s lma 1$2 ^wjYH kï&
 • fmdähg lmd.;a ¨Kq lma 1$2
 • idod .kakd wdldrh (

  ish,a,u tlg ñY% lr.kak' wjYH kï .ïñßia l=vq álla ¨Kq álla tl;= lr.kak' u*ska fg% tllg ng¾ ;jrd idod.;a w, ñY%Kh mqrjd .kak' fi,aishia 170g m%S ySÜ lr.;a wjka tll úkdä 30-35la fíla lr.kak'lEu fïihg hjkak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡