ඉවුම් පිහුම්

fmdgefgda ie,âwjYH øjH (

 • ;ïnd fldgq lmd.;a w, f.ä 3
 • ufhdafkaia fïi ye¢ 3
 • f*%Ia ñ,ala fïi ye¢ 3
 • úkdlsß f;a ye¢ 1$2
 • iSks f;a ye¢ 1$4
 • ¨Kq ri wkqj ^wjYH kï&
 • .ïñßia ^wjYH kï&
 • fpdma lr.;a fld;a;u,a,s fld< fïi yekaola
 • idod .kakd wdldrh (

  fmdähg lmd.;a fld;a;u,a,s fïi yekao yd ;ïnd fldgq lmd.;a w, yer wfkla ish,a, tlg tla lr fyd¢ka îÜ lr.kak' thg w, iy fld< ál tla lrf.k ñY% lr" fyd¢ka jid úkdä ;syla muK YS; lr wuq;a;kag ms<s.kajkak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡