ඉවුම් පිහුම්

Ñlka iag*aâ fmdgEfgdawjYH øjH (

 • w, f.ä 3la
 • *%Ya ñ,ala lma 1$4
 • mduika Öia lma 1$4
 • ¨Kq
 • .ïñßia
 • ;ïnd fmdä lr.;a Ñlka lma 1
 • fpdma lr.;a ¨Kq
 • fudi/,a, Öia
 • fpdma lr.;a mdia,s álla
 • idod .kakd wdldrh (

  w, f.ä ;ïnd fome;af;ka l=vd fm;s folla bj;a lr yria w;g folg lmd .kak' iEu w, Nd.hlu ueo ydrd bj;a lr j,la idod.kak' bj;a lr.;a w, fldgia álg lsß" mduika Öia" ¨Kq" ¨Kq iy .ïñßia tla lr fmdä lr.kak' thg Ñlka iy mdia,s ál;a tla lr ñY% lr.kak' idod.;a ñY%Kh w, lma j,g mqrjd" Wäka fudi/,a,d Öia bi" fi,aishia 180g úkdä 15la fíla lr.kak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡