ඉවුම් පිහුම්

uEYaâ fmdgefgda mEka flalawjYH øjH (

 • ;ïnd fmdä lr.;a w, f.ä 2
 • ì;a;r 1
 • mdka msá fïi ye¢ 5
 • f*%Ia ñ,ala fïi ye¢ 3
 • ng¾ fïi yekaola
 • wjYH m%udKhg ¨Kq
 • ng¾
 • idod .kakd wdldrh (

  neo.ekSug wjYH ng¾ yer wfkla ish,a, tlg tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak' fuu ñY%Kh me;,s l< yels moug ;sìh hq;=hs' ng¾ r;a fjkakg Ndckhg oud ñY%Kfhka l=vd fldgia w;ska me;,s lr mEka tlg oud rkajka mdg jk;=re fome;a; yrjd neo.kak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡