ඉවුම් පිහුම්

yEYa n%jqkaiawjYH øjH (

 • w, f.ä 4
 • iqÿÆkq ìla 4
 • rg Ækq f.ä 1
 • ì;a;r 2
 • mdka msá fïi ye¢ 2
 • ¨Kq ri wkqj
 • wjYH kï .ïñßia
 • idod .kakd wdldrh (

  w, f.äh fmd;= yer isyskaj f.a%grhlska f.a%Ü lr.kak'th whsia j;=rg oud tl jrla fidaod fyd¢ka ñßld j;=r bj;a lr.kak' ì;a;r folg ¨Kq".ïñßia iy msá tl;= lr fyd¢ka îÜ lr.kak' ì;a;r ñY%Khg w, tla lr ñY% lr.kak'tu ñY%Khg rg Ækq lmd tl;= lr iqÿ ¿Ekq;a lE,s lmd tl;= lrkak'kkaiaála mEka tllg ng¾ iaj,amhla ;jrd r;a fjkakg yßkak' idod.;a ñY%Kh mEka tfla ;nd yekafoka ;o lr me;,s lr.kak' fome;a;u rka jka mdg jk;=re wvq .skaof¾ neo.kak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡