ඉවුම් පිහුම්

w, fodaiswjYH øjH (

 • w, .%Eï 500
 • iSks lsf,da .%Eï 1
 • jeks,d iaj,amhla
 • tkid,a lr,a 2-3
 • ¨Kq msxpla
 • ng¾ álla
 • idod .kakd wdldrh (

  w, ;ïnd fyd¢ka fmdä lr.kak'thg iSks oud fyd¢ka l,jï lr ,sfma ;nd fkdkj;ajdu ye¢ .dkak' wjYH m%udKhg ¨Kq o tla lrñka jeks,d fyda ;,d.;a tkid,a l=vq ál iy ng¾ ál oud ye¢ .dkak' ñY%Kh >k fjkak mgka .;a úg Ndckh ,sfmka ndf.k ng¾ ;ejrE ;eáhla u;g fyda ,E,a,la u;g oud ;=kS lr.kak' msyshlska lE,s lmdf.k ms<s.kajkak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡