ඉවුම් පිහුම්

w, mQßwjYH øjH (

 • ;ïndf.k fyd¢ka fmdä lr.;a w, .%Eï 100 ^ w, lE,s fkdisákak fydog fmdälr.kak&
 • msá .%Eï 200
 • ñßia l=vq f;a yeÈ 1
 • l=vdjg lmd.;a lrmsxpd iaj,amhla
 • iQÿre iaj,amhla
 • fílska mjqv¾ fyda fílska fidavd f;a ye¢ 1$2
 • ri moug ¨Kq
 • wjYh m%udKhg j;=r
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau fyd¢ka fmdä lr.;a w, iy wdgdmsá fydÈka l,jï lr.kak'thg ñßia l=vq" l=vdjg lmd.;a lrmsxpd" ¨Kq" iQÿre" fílska mjqv¾ fyda fnlska fidavd ál wdgd msá ñY%Khg oud j;=r ál ál ouñka fydÈka wkd.kak' ñY%Kfhka l=vd fnda, idod.kak' tu fnda, ,E,a,la u; ;nd fyd¢ka ;+ks lrkak' Ndckhla <sfma ;nd f;,a oud ;=ks lr.;a rjqu fyd¢ka neo.kak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡