ඉවුම් පිහුම්

ijqnr ìialÜwjYH øjH (

  • ijq .%Eï 100
  • mdka l=vq .%Eï 100
  • fmd,a .%Eï 100
  • iSks .%Eï 100
  • iQÿre f;a yeÈ 1$4
  • wjYH muK j;=r
  • ijqnr ìialÜ

    Ndckhla f.k j;=r yer ish,a, Ndckhlg oud fyd¢ka ñY% lr .kak ' oeka j;=r ál ál tl;= lrñka .=,s lr .;yels ñY%Khla jkf;la wkd .kak' u;=msgg isksÿ ,E,a,la u; ñY%Kh oud ;=kS lrñka ;o lr .kak'fuh 1$2cm >Klu úh hq;=h' rjqï lgrhla fyda ùÿrejl lg mdúÉÑ lrñka rjqï lmd .kak ' oeka tu ijqnr rjqï b;d m%fõYfuka f;,a lvodishla t,d .;a fílska fÜ% tlla u; ;nd 180C° úkdä 30 la mq¿iaid .kak' fyd¢ka ksjd ri n,kak '