ඉවුම් පිහුම්

.S ìialÜwjYH øjH (

  • msá fldamam 1
  • .S fldamam 1$2 ^ Èh lr .kak &
  • iSks fldamam 1$3 ^.%hskaâ lr .kak &
  • fílska mjqv¾ f;a yeÈ 1$2
  • idod .kakd wdldrh (

    msá iy fílska mjqv¾ tlg ñY% lr fo;=ka mdrla y,d .kak' iSks yd Èh lr.;a .S tlg ñY% lr Èh lr .kak ' oeka msá ñY%Khg iSks .S ñY%Kh tla lr fydÈka wkd.kak ' wkd.;a msá ñY%Kfhka foys f.ä m%udKhg l=vd fnda, idod "tajd w;ska ìialÜ tlla wdldrhlg me;s,s lr fílska g% tfla w;=rd r;a lr .;a Wÿkl 180 °C úkdä 15 mq¿iaid .kak'Wÿfkka bj;g f.k fydÈka isis,a jQ miq ìialÜ g% tflka bj;g .; hq;=hs ' ri n,kak '