ඉවුම් පිහුම්

fmd,a ,âvqwjYH øjH (

  • ng¾ fyda .S
  • .d.;a fmd,a fldamam 2
  • wjYH mßÈ iSks
  • lr|uqx.=
  • kejqï lsß
  • idod .kakd wdldrh (

    n÷kla f.k thg f;,a oud r;a lr.kak' bka miqj thg by; i|yka l, wuqøjH ish,a,u tla lrkak' tu ñY%Kh fmd,a iuÕ fyd¢ka ñY% lr ,sfmka bj;a lr WKqiqu bj;a jQ miqj fyd¢ka fnda, ilia lr.kak' oeka fmd,a iuÕ ojgd f.k ri ú¢kak'