ඉවුම් පිහුම්

fvdakÜiawjYH øjH (

 • msá fldamam 2
 • lsß 120 ml
 • iSks fïi ye¢ 2
 • ì;a;r 2
 • ng¾ fïi ye¢ 1
 • hSiaÜ f;a ye¢ 1 1$2
 • jeks,d f;a ye¢ 1$2
 • ¨Kq iaj,amhla
 • f;,a
 • idod .kakd wdldrh (

  lsß r;a lr .kak ' r;a lr.;a lsß j,g hSiaÜ tl;= lr úkdä 5la muK msfmkakg ;nd .kak ' ì;a;r .id.kak' .id.;a ì;a;rj,g ;rula Èhjq ng¾ "iSks "¨Kq iy jeks,d tl;= lr fydÈka ñY% lrkak ' thgu hSiaÜ ñY%Kh tl;= lr ñY% lr msá ál ál tl;= lrñka fuda,shla idod .kak 'fuh úkdä 10la muK wkd .kak'oeka fuda,sh úkdä 15la jid ;nkak ' úkdä 15lg miq msá fuda,sh msms we;' msá bi .;a ,E,a,la u; msá fuda,sh ;nd frda,rh wdOdrfhka >Klu 1cm muK isák fia fuda,sh ;=kS lr lgrhla wOdrfhka fvdakgfha m%udKhg rjqï lmd .kak'ueo rjqu o tf,i wdOdrlhla Ndú;d lr lmd .kak 'lmd .;a fvdakÜia kej;;a úkdä 10 la jid ;nkak 'fydÈka msmqKq miq .eUqre f;f,a rkajka mdg jkf;la fome;a;u neo.kak ' ksjqkq miq leue;s wdldrhlg irid ix.%y lrkak'