ඉවුම් පිහුම්

,âvqwjYH øjH (

 • lv, msá .%Eï 200
 • iSks .%Eï 300
 • t.a fhf,da j¾Klh ìxÿ 2" 3
 • t<.s f;,a fïi ye¢ 2
 • lrouqx.= 4" 5
 • lcq uo lsysmhla
 • j;=r fldamam 1
 • ne§ug f;,a
 • idod .kakd wdldrh (

  Ndckhlg lv, msá oud j;=r ál ál tl;= lrñka Èhdre ñY%Khla idod .kak' fuh f.dvdla Èhdrejg;a Wl=jg;a fkd;sìh hq;=hs' oeka ñY%Kh meh 1$2 la muK jid ;nkak' meh 1$2lg miq ñY%Kh msms Wl= .;sh jeä kï kej;;a j;=r iaj,amhla tla lr ñY% lrkak ' iSks " j;=r iy lr|uqx.= tla lr <sm ;nd WKq lr .kak' thg j¾Klfhka ìxÿ lsysmhla tl lr kQ,la fia wefok ;;a;ajhg m;a jkf;la WKq lrkak'^me‚ rkajka mdg fkdúh hq;=hs 'Bg fmr <sfmka bj;a l< hq;=hs & oeka ;dÉÑh <sm ;nd f;,a r;a lr.kak' f;,a r;a jQ miq f;,a yekao ;dÉÑh wdikakhg f.k t u;g lv, msá ñY%Kh oukak' túg yekafoa ys,a ;=<ska f;,a u;g fmdä fmdä lv, fnda, jefÜ' ish,a, neo.kak '^ l%siams jkf;la neo .ekSfuka j<lskak' neo.;a ish,a, iSks ñY%Khg oukak ' t<Õsf;,a r;a lr lcq ál neo th o iSks ñY%Khg tlalr .kak' ksjqKq miq w;a j;=frka f;;a lr leue;s m%udKhg .=,s lr .kak' fuh rij;a bkaÈhdkq ri leú,a,ls'