ඉවුම් පිහුම්

whsia l%Sï iy me‚ iuÕ nkdkd *sg¾iawjYH øjH (

  • flfi,a len,s
  • mdka msá
  • ì;a;r
  • iSks iaj,amhla
  • ri wkqj ¨Kq
  • fmd,af;,a
  • fmd,alsß fyda kejqï lsß
  • idod .kakd wdldrh (

    uq,skau mdka msá"¨Kq"iSks"ì;a;r iy lsß tla lrñka neg¾ tl iod .kak' bka miq flfi,a len,s f.k tu neg¾ tl iuÕ ñY% lrkak' bka miq tu flfi,a len,s .eUqre f;f,a rkajka meye jk f;la fyd¢ka neo .kak' wjidkhg me‚ iy Tn leu;skï whsia l%Sï iuÕ ri ú¢kak'