ඉවුම් පිහුම්

,ejßhwjYH øjH (

 • neomq yd,a msá .%Eï 250
 • we,a j;=r wjYH mßÈ
 • ri wkqj ¨Kq

 • me‚ fmd,a idod .ekSu(
 • .d .;a fmd,a fldamam 1 hs
 • iSks .%Eï 50
 • tkid,a 2 la 3 la
 • j;=r fldamam 1$2
 • ri wkqj ¨Kq
 • idod .kakd wdldrh (

  Ndckhlg yd,a msá iy ¨Kq oud fyd¢ka ñY% lr oeka j;=r áflka ál tl;= lrñka wf;a fkd wef,k fia msá ñY%Kh idod .kak' fmd,a me‚ idod .ekSu i|yd Ndckhla <sm ;nd iSks tl;= lr rkajka mdg ^leru,a& jkf;la WKq lr j;=r tkid,a iy ri wkqj ¨Kq tl;= lr wjidkhg fmd,a ál tl;= lr fyd¢ka u,jd .kak' l,ska idod .;a msá ñY%Kfhka msá .=,shla f.k bÈwdmam jxf.ähg oud f;,a wdf,am lr .;a flfi,a fld<hla u;g bÈwdmam /,s rjqï wdldrhg jla lr tys me;a;lg idod .;a fmd,a me‚ oud oeka flfi,a fld< wdodrfhka fmd,a me‚ fkdoeuq me;af;ka Tijd fmd,a me‚ oeuQ me;a; u;g yrjd .kak' idod .;a ,ejßh bÈwdmam ;Ügq u; w;=rd yqud,fhka ;ïnd .kak' WKqiqïj ri n,kak'