ඉවුම් පිහුම්

wkakdis *%sg¾iawjYH øjH (

 • wkakdis fm;s 5"6la ^ fmd;= yer ueo kdráh bj;a lr .kak &
 • mdka msá fldamam 2
 • fílska mjqv¾ fïi yeÈ 1
 • whsisx iSks iaj,amhla
 • whsia j;=r
 • fïm,a isrma
 • jeks,d whsia l%Sï ial+ma 1
 • f;,a
 • idod .kakd wdldrh (

  negrh ioyd mdka msá fldamam 1 "fílska mjqv¾ fïi yeÈ 1 fnda,a tllg oud fyd¢ka ñY% lr whsia j;=r tla lrñka Wl= negrhla idod .kak' fm;s lmd .;a wkakdis fm;s b;sß mdka msá j, ;jrd by; idod .;a negrfha ojgd .eUqre f;f,a rkajka mdg jk f;la neo .kak ' ksjqkq miq whsisx iSks bi fïm,a isrma yd jeks,d whsia l%Sï iu. ri n,kak'