ඉවුම් පිහුම්

Y%S ,dxlsl wmg wdfõ‚l mEkaflalawjYH øjH (
fmd,a me‚ i|yd (

 • .d .;a fmd,a fldamam 2
 • iSks fldamam 1
 • j;=r fldamam 1$4
 • ¨Kq iaj,amhla
 • lrouqx.= 2 "3 ^;,d .;a &
 • l=re÷ l=vq f;a ye¢ 1$4

 • mEkaflala ñY%Kh ioyd (
 • mdka msá .%Eï 200
 • fmd,a lsß fldamam 2
 • ì;a;r 2
 • jeks,d iaj,amhla
 • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1$2
 • ly l=vq f;a ye|s 1$4
 • ¨Kq iaj,amhla
 • f;,a iaj,amhla
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,ska me‚ fmd,a i|yd j;=r" iSks" lr|uqx.= yd l=reÿ l=vq Ndckhlg oud <sm ;nd u| .skafka ye¢ fkd.d iSks me‚ jkf;la ;nd iSks me‚ jQ miq fmd,a tla lr fyd¢ka ñY% lr .kak' mEkaflala ñY%Kfha ish,a, fnda,a tllg oud leá fkd.efik fia Èh lr .kak' fkdkaiaála mEka tlla <sm ;nd f;,a iaj,amhla wdf,am lr mEkaflala ñY%Kfhka fldamam 1$2 la muK mEka tlg oud uq¨ mEka tl mqrdu úisß hk wdldrhg ñY%Kh oud .kak' mEkaflala tfla me;s folu oud mq¨iaid .kak' oeka bj;g f.k fmd,a me‚ ñY%Kh ueog oud frda,a lr .kak ' WKq WKqfjka i;=áka ri n,kak '