ඉවුම් පිහුම්

f*%kaÉ fgdaiaÜ mdkawjYH øjH (

 • iekaâúÉ mdka fm;s - 02
 • ì;a;r -02
 • ng¾ fïi ye¢ -02
 • l%Sï lsß fïi ye¢ -02
 • ¨Kq l=vq iaj,amhla
 • idod .kakd wdldrh (

  m<uqj mdkafm;s wjYH m%udKhg f.k whska lmd iQodkï lr ;nd .kak' bkamiq Ndckhla f.k ì;a;r" ¨Kql=vq" ng¾ iy l%Sï lsß tlalr fyd¢ka .id .kak' ñY% lrkak’ bkamiq by; whska lemQ mdkafm;s tu .id idod.;a ñY%Khg oud fmd`.jd Tï,ka mEk tlla f.k fgdaiaÜ lr.kak' bkamiq tu f*%kaÉ fgdaia mdkafm;s wjYH wdldrhg wdydrhg .kak'

  යුටියුබ් වීඩියෝව


  úOdhl iQmfõ§ iy fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  foaYnkaÿ"
  wdpd¾h udßfhdaia we,ka .%hska