ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r fndaÜgqwjYH øjH (

 • ;ïnd.;a ì;a;r 2la
 • ng¾ iaj,amhla
 • ¨Kq yd .ïñßia wjYH muKg<

 • idod .kakd wdldrh (

  ;ïnd.;a ì;a;r 2 È.eá yevhg lmd ly uoh bj;a lr mfilska ;nd ì;a;r m¨ fidaod .kak' bkamiq ì;a;r ly uohg ng¾ yd ¨Kq" .ïñßia oud fydÈka ñY% lr .kak' l,ska lmd .;a ì;a;r m¨j,g ñY%Kh mqrjd .kak' bkamiq ta u;g w,xldr .ekSu ioyd mdia,s fld,hla oud ;lald,s fidaia ìxÿjla oud ms<s.kajkak'

  යුටියුබ් වීඩියෝව


  úOdhl iQmfõ§ iy fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  foaYnkaÿ"
  wdpd¾h udßfhdaia we,ka .%hska