නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

bÕ=re jhska


wjYH øjH

  • bÕ=re .%Eï 80 la
  • foys f.ä 4 l hqI iy tu foys f.äj, f,,s ál
  • úh<s ñÈ .%Eï 80 la
  • j;=r fnda;,a 3 la
  • BiaÜ f;a ye¢ 02 la
  • iSks lsf,da 01 iy .%Eï 300 la

 

idod.kakd wkaou

uo WKqiqï j;=r fldamam follg BiaÜ iy iSks f;a yekaola oud mfilska ;nkak'

ueá n÷kla ,sm ;nd thg j;=r fnda;,a 3 oud WKqjk úg iSks oud Èhlr .kak' iSks ÈhjQ miq bÕ=re yd foys f,,s wUrd thg oud.kak' b;du;a wvq .skaof¾ meh folla muK fuh ysf|kakg yßkak' fyd¢ka ksfjkakg yer foys hqI úh<s ñÈ iy BiaÜ ñY%Kh tl;=lr Èk oyhla jid ;nkak' Èkm;d Wfoa iji úh<s msßisÿ ,S l+rlska fuh l,;a;kak' *s,ag¾ fmam¾ j,ska fmrd 11 jk Èkfha fuu jhska Tng mdúÉÑhg .;yel'


iQmfõÈkS fgla,d úfÊr;ak


Oïñl fyajdjiï