නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;eô,s jhska


wjYH øjH

  • ;eô,s j;=r fnda;,a 6 la
  • iSks lsf,da 2 1$2 la
  • BiaÜ .%Eï 50 la
  • lrdnqkeá 15 la
  • lr|uqx.= lr,a 15 la weg
  • l=re÷ fmd;= lene,a,la
  • foys fyda f,uka f.ä 4 l hqI


idod.kakd wkaou

BiaÜ u| WKqiqï j;=r fldamam 1 1$2 l oud fmfÕkakg yßkak' thgu iSks .%Eï 125 la oud .kak'

;eô,s j;=r .eUqre ùÿre n÷klg oud thg iSks tl;= lr Èhlr .kak' lr|uqx.= lrdnq keá l=re÷ fmd;= hka;ñka ;,d foys fyda f,uka hqI iuÕ tu ñY%Khg oud .kak' wjidkfha Èhlr.;a BiaÜ iy iSks oud jid ;nkak' Èk 5 la .;jQ miq ,S l+rlska l,;a;d .kakd' Èk 10 la .;jQ miq iSks álla leru,a lr tu ñY%Khg tl;= lr ;j;a Èk 10 la jid ;nd *s,ag¾ lr msßisÿ fnda;,aj, wiqrd .kak'


iQmfõÈkS fgla,d úfÊr;ak


Oïñl fyajdjiï