ඉවුම් පිහුම්

iS*qâ fldlafÜ,awjYH øjH (

 • biafida .%Eï 100
 • ±,af,da .%Eï 100
 • f;darud¿ .%Eï 100
 • ¨Kq iaj,amhla
 • .ïñßia iaj,amhla
 • ufhdafkaia fidaia fïi ye¢ 4
 • ;lald,s fidaia fïi ye¢ 2
 • foys hqI iaj,amhla
 • f.dajd .%Eï 50
 • ¿EKq .%Eï 20
 • lerÜ .%Eï 50
 • iS*qâ fldlafÜ,a

  biaika" ±,a,ka" ud¿ fyd¢ka fidaod msßisÿ lsßfuka wk;=rej l=vd len,sj,g lmd ¨Kq" .ïñßia oud ñks;a;= 10 la muK ;ïnd.kak' wk;=rej tys j;=r fmrd bj;alr whsialeg oud iaj,am fõ,djla mmfilska ;nkak' f.dajd" lerÜ" ¿EKq isyska ;Srej,g lmd.kak' tajdo whsia j;=f¾ oud u|fõ,djl ;nkak' l,ska whsia oud ;snQ ud¿" biaika iy ±,a,ka kej; whsia j;=frka fmrd bj;a lsÍfuka miqj ¨Kq" .ïñßia" ufhdafkaia" ;lald,s fidaia" foyshqI iu`. fyd¢ka l,jï lr YSlrKfha ;nkak' ;jo whsia j;=f¾ oud ;snq lerÜ" ¿EKq" f.dajd ;Srej,g whsia j;=r bj;alr .kak' bkamiq thg ¨Kq" .ïñßia" fufhdafkaia fidaia iu`. l,jï lr ñY%Khla idod.kak' ±ka by; lS f.dajd ñY%Kh .kak' th fyd¢ka msßisÿ lr.;a ùÿrejla f.k tys wäh jefik f,i tu ñY%Kh oud.kak' wk;=rej YS;lrKfha ;enQ biaika ñY%Kh Bg Wäka oukak' wjidkfha leu;s wdldrhg irid ix.%y lrkak'

  යුටියුබ් වීඩියෝව


  úOdhl iQmfõ§ iy fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  foaYnkaÿ"
  wdpd¾h udßfhdaia we,ka .%hska