නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

îÜ jhska


wjYH øjH

  • îÜ lsf,da 2 1$2 la
  • foys f.ä 4 la
  • iSks lsf,da 1 iy .%Eï 250 la
  • BiaÜ f;a ye¢ 2 la
  • f¾iska .%Eï 250 la
  • j;=r fnda;,a 06 la
  • mdka fm;a;la
  • lrdnq keá 8 la
  • wdukaâ l=mamshla
  • jeks,d l=mamshla

 

idod.kakd wkaou

ìÜ iqoaolr fidaod len,sj,g lmd j;=r fnda;,a 06 g oud ;ïnd .kak' BiaÜ f;a ye¢ 02 u| WKqiqï j;=r fldmam 2 lg oud iSks .%Eï 100 la o thgu oud mfilska ;nkak' mdka fm;a; fgdaiaÜ lr BiaÜ ñY%Khg oud .kak' tu ñY%Kh iuÕ foyshqI jeks,d f¾iska lrdnqkeá wdukaâ iy jeks,d ;ïnd.;a îÜ ñY%Khg oud iSkso tl;= lr ÈhjQ miq jid ;nkak' Èklg fojrla úh<s msßisÿ ,S l+rlska ñY%Kh l,;a;d Èk 14 lg miq *s,ag¾ fmam¾j,ska fmrd mdúÉÑhg .kak'


iQmfõÈkS fgla,d úfÊr;ak


Oïñl fyajdjiï