නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wkakdis jhska


wjYH øjH

  • fyd¢ka bÿkq wkakdis f.ä 2 la
  • iSks lsf,da 1 la
  • j;=r ,Sg¾ 2 la
  • BiaÜ fïi ye¢ 01 la
  • f,uka f.ä foll hqI

 

idod.kakd wkaou

BiaÜ u| WKqiqï j;=r fldamamhlg oud úkdä 10-15 fmfÕkakg yßkak'

wkakdis iqoao lr l=vd len,sj,g lmd .kak' ueá n÷kla ,sm ;nd thg j;=r ,Sg¾ 2 oud j;=r r;ajk úg iSks oud Èhjk ;=re ye¢.d .kak' iSks ÈhjQ miq wkakdis len,s iy f,uka hqI thg oud úkdä 10 - 15 fyd¢ka ;ïnd .kak' miqj ,sms ksjd ksfjkakg yer BiaÜ iy f,uka hqI tl;= lr Èk 21 la jid ;nkak' miajk Èkfha fyda yhjk Èkfha msßisÿ úh<s ,S l+rla wdOdrfhka ñY%Kh l,;a;d kej; jid ;nkak' *s,ag¾ lr úh<s msßisÿ fnda;,aj, wiqrd .kak'


iQmfõÈkS fgla,d úfÊr;ak


Oïñl fyajdjiï