නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iamhsis Ñlka meáia


wjYH øjH

 • l=l=,a uia .%Eï 500 hs
 • w, .%Eï 100 hs
 • ;lald,s .%Eï 50 hs
 • Ækq .%Eï 30
 • iqÿ ÆKq f;a ye¢ 1
 • lrmsxpd f;a ye¢ 1
 • wuq bÕre f;a ye¢ 1$2
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1
 • ;=k my l=vq f;a ye¢ 2
 • .ïnñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
 • ly f;a ye¢ 1
 • ¨Kq f;a ye¢ 1
 • lrdnqkeá 2
 • ì;a;r 1
 • lro uqx.= 2
 • ne`o .ekSug f;,a l=re÷ fmd;= yd rïfma iaj,amhla

 

ilia lrk wdldrh

l=l=,a uia wUrd .kak wUrd.kak' ke;fyd;a b;d l=vdjg len,s lmd.kak' w, ;ïnd fmdä lr .kak' ì;a;r ;ïnd l=vd len,s lmd.kak' ;lald,s o tfiau l=vd len,s lmd Ækq iqÿÆkq lrmsxpd wuq b.=re wuqñßia isyskaj ,shd.kak' f;,a fïi ye¢ 2 muK r;alr <QKq rïfm lrmsxpd l=re÷ fmd;= wuq ñßia tlalr rkajka mdg jk ;=re neo .kak'miqj thg ñßia ;=kmy ly iqÿ ,QKq wuq bÕ=re yd ÆKq tl;= lr nef|k úg uia yd ;lald,s tlalr fyd¢ka fyd¢ka lj,ï lr uo.skafka jid ;nkak'Èh .;sh is÷Kq miq fmdälr.;a w, o tl;= lr fyd¢ka ñY% lr ,sfmka bj;g .kak' meáia fma%iaá h ;=kSlr rjqï yevhg lmd l,ska ilia lr.;a uia ñY%Kfhka yekaola oud folg kjd ì;a;r idre j,ska w,jd .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡