නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

flfi,a uqj jfâ


wjYH øjH

  • iEfyk ;rfï flfi,a uqjla 1
  • Wïn,lv .%Eï 100 la
  • fldÉÑ ñßia lr,a 7-8
  • r;=<QKq .%Eï 100
  • lrmsxpd b;s 02
  • mßmamq .%Eï 250 la
  • fmd,a f;,a fnda;,a 1$4
  • ¨Kq ri wkqj

 

ilia lrk wdldrh

flfi,a uqj fidaod b;d isyskaj ,shd .kak' W;=rk j;=r oud úkdä 5la lamuK fõ,d ;ïn .kak' ;ïnd.;a flfi,a uqj len,s ;,d fyda wUrd .kak' mßmamq o fidaod wUrd.kak'miq j ,shd .;a <QKq lrmsxpd fldÉÑ Wïn,lv flfi,a uqj yd mßmamq iuÕ ñY% lr fyd¢ka wkd leu;s m%udKhg .=,slr jfv wdldrhg idod .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡