නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iamkaÑ


wjYH øjH

  • msá .%Eï 500 hs
  • ng¾ .%Eï 250 hs
  • ì;a;r 3
  • iSks .%Eï 500 hs
  • lsß w~q fldamam 1$2
  • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 3$4
  • jeks,d f;a ye¢1$2

 

ilia lrk wdldrh

iSks yd ng¾ ñY%lr ì;a;r tlska tl oud iSks Èhjk ;=re fyd¢ka .id .kak'ke;fyd;a îÜ lr.kak'

msá yd fílska mjqv¾ tlg ñY%lr fmfkarhlska y,d .kak' l,ska îÜ lr.;a ng¾ ñY%Khg y,d.;a msá oud fydÈka ñY% lrkak'


tu ñY%Khg t< lsß wvq fldamam 1$2 áflka ál ouñka jeks,o ñY% lr l=vd fmam¾ lma j,g oud úkdä 15 ;nd miqj fikaáf.a%Ü wxYl 170 WIaK;ajh úkdä 15 la muK fíla lrkak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡