නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ iekaâúÉ


wjYH øjH

  • ud¿ .%Eï 500 la
  • fm;s lemQ iekaúÉ mdka f.ä 1
  • ng¾ .%Eï 200
  • i,do fld< .%Eï 100
  • Ækq .%Eï 100la
  • wuq ñßia lr,a 3
  • ¨Kq fïi ye¢ 1
  • foys hqI f;a ye¢ 1
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1


ilia lrk wdldrh

ud¿ fidaod ;ïnd lgq bj;a lr fmdä lr.kak' i,do fld< wuq ñßia wuq <QKq isyskaj ,shd.kak' by; ish,a,u ud¨ iuÕ tlg ñY% lr fyd¢ka wkd .kak'mdka fm;s lmd ng¾ ;jrd mdka fm;a;la ueog by; ilialr.;a ñY%Kfha yekaola muK ;nd ;j;a mdka me;a;lska jid th ;=kayq,ia wdldrhg lmd .kak'ud¿ fjkqjg ieuka j¾.hla jqjo Ndú;d l< yelsh'túg ;ïnd .ekSug wjYH fkdfõ'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡