නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

bkaÈhdkq fIdaÜ - BÜia úfYaIhla


wjYH øjH

  • ;ïnd.;a w, .%Eï 500
  • uqx weg ;ïnd .%Eï 300
  • ksú;s .%Eï 200
  • wuq ñßia .%Eï 40
  • lrmsxpd b;a;la
  • wuq bÕ=re f;a ye¢ 01
  • fldaka msá f;a ye¢ 04
  • ¨Kq ri wkqj
  • f;,a wjYH m%udKhg


ilia lrk wdldrh

w, ;ïnd f,,s yer fmdä lrkak'uqx weg o fyd¢ka ;ïnd fmdälr .kak'ksú;s ¨Kq oeuQ WKq j;=frka ;ïnd we,a c,fha fmdÕjd c,h ñßld .kak' miqj ksú;s isyskaj ,shd.kak' wuqñßia" wuq bÕ=re yd lrmsxpd isyskaj ,shd.kak'w, uqx weg iy ksú;s tlg ñY% lr fyd¢ka wkd .kak' thg wuq ñßia lrmsxpd yd bÕ=re "¨Kq lj,ï lr fldakamsá o tl;= lr lr >k ñY%Khla idod .kak' ñY%Kh fldgia lr bka tla fldgi ne.ska f.k .=,s lr lÜ,Ü wdldrhg me;,s lr .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡