නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Bis iam%ka frd,aia


wjYH øjH

 • lerÜ .%Eï 100
 • ,Slaia lo fldgi .%Eï 150
 • f.dajd .%Eï 150
 • <QKq .%Eï 50
 • fi,aÈß ovq .%Eï 150
 • wuq ñßia lr,a 03
 • iqÿ ÆKq f;a ye¢ 01
 • lrmsxpd wjYH m%udKhg
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4
 • ñßia l=vq f;a yeÈ 1$2
 • ly f;a ye¢ 1$2
 • ¨Kq f;a ye¢ 1
 • foys hqI f.ä 1
 • fmd,a f;,a ,Sg¾ 01
 • iam%ska frda,a IsÜ wjYH m%udKhg


ilia lrk wdldrh

t<j¿ ish,a, .sksl+re yevhg lmd.kak' Ndckhla ,sm ;nd f;,a fïi ye¢ folla r;a lr thg iqÿ <QKq oud ;rula neo.kak' miqj ¿EKq" lrmsxpd "wuqñßia isyskaj ,shd thg tl;= lrkak 'tajd ;rula nefok úg ly" ñßia ".ïñßia l=vq" ¨Kq oud lj,ï lrkak'wjidkh lerÜ yd ie,aÈß oud uola ;eïfnk úg f.dajd yd ,Slaia tl;= lr ,sfmka nd foys hqI ñY% lrkak'iam%ska frda,a IsÜ tlla f.k ta ueo ilia lr .;a ñY%Kfhka fïi yekaola muK È.g oud IsÜ tl fome;af;ka kjd frda,a lr .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡