නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka fgdaiaÜ


wjYH øjH

  • mdka fm;s 10
  • Wl= fmd,a lsß fldamam 01
  • .ïñßia l=vq f;a yeÈ 01
  • ñßia l=vq f;a ye¢ 02
  • ¨Kq f;a ye¢ 01
  • ì;a;r 01
  • ly f;a ye¢ 1$2ilia lrk wdldrh

mdka yer wfkla ish,a, n÷klg oud fyd¢ka .id .kak' bkamiq mdka fm;s lmd.kak' lmd .;a mdka fm;a; ne.ska f.k ilia lr .;a ñY%Kh nyd fmd.jd frdá mq¿iaid .kakd frdá ;eáhla r;alr ta u; ;nd fome;a; oud fyd¢ka mq¿iaid .kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡